Human Capital

Samenwerken in de martieme sector

Binnen de Human Capital Council (HCC) van NML staat sectorbrede samenwerking en kennisdeling op het gebied van human capital centraal. Wij inspireren elkaar door nieuwe inzichten en best practices te delen, om zo gezamenlijk een sector te creëren waarin iedereen zich welkom voelt.

De Human Capital Council is een inhoudelijk forum, waarin experts op de gebieden arbeidsmarkt en onderwijs elkaar ontmoeten. Gezamenlijk zetten wij ons in voor de instroom naar het maritieme onderwijs, zijinstroom voor mensen met een niet maritieme achtergrond, en behoud van medewerkers voor de sector.

Onder toenemende druk van demografische verschuivingen, wereldwijde concurrentie en veranderende behoeften, is de ontwikkeling van strategisch HR-beleid een dringende opdracht geworden binnen het maritieme cluster. Alleen met een sterke maritieme sector met voldoende goed opgeleid personeel zijn we in staat onze welvaart op peil te houden, onze ambities op het gebied van duurzame energie op zee te realiseren en de veiligheid van onze kust en wateren te garanderen. Daarom ondersteunt de HCC de maritieme sector bij het ontwikkelen van een duurzaam HR-beleid.

Contactpersoon Erwin de Korte Beleidsmedewerker & Secretaris Trade, Innovation en Human Capital Council erwin@maritiemland.nl

Doelstellingen Human Capital Council

 

Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van (technisch) talent is één van de grootste uitdagingen waar de maritieme sector vandaag de dag voor staat.

 

Een cultuur van innovatie, leven lang ontwikkelen en inclusiviteit is cruciaal om als sector relevant te blijven in een wereld die door nieuwe technologie en disruptieve bedrijfsmodellen steeds sneller verandert.

 

Tegelijkertijd veranderen de behoeften en verwachtingen van (toekomstige) werknemers. Terwijl vorige generaties vaak hun hele leven in één bedrijf en beroep doorbrachten, is de arbeidsmarkt tegenwoordig vloeiender. Mensen willen niet langer hun hele leven varen of alleen maar op een scheepswerf werken. Ze zijn op zoek naar afwisseling in hun loopbaan. Ook willen ze dat hun werk ertoe doet.

 

Binnen de Human Capital Council delen wij kennis over de meest actuele ontwikkelingen op HR-gebied. Ook bespreken we samen met experts uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen hoe we de van oudsher traditioneel georganiseerde maritieme sector kunnen transformeren tot een aantrekkelijke, innovatieve en vooruitstrevende werkgever.

 

De adviezen die hieruit voortvloeien worden aangeboden aan de Maritieme Raad en dragen bij aan de lange termijn strategievorming van de sector in nauwe samenwerking met de overheid.

 

Heeft u een suggestie of een idee welke past binnen de NML Human Capital council? Dan horen wij dat graag. U kunt middels onderstaande button contact met ons opnemen.

Ga naar de ideeënbox

Aandachtsgebieden

Sector brede human capital strategie

Instroombevordering

Sociale innovatie

Meer informatie / deelnemen

Aangesloten leden van NML kunnen zitting nemen in de Human Capital Council. Ook voor niet-leden bestaat de mogelijkheid tot deelname.

 

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Human Capital Council of wilt u meer informatie over de activiteiten? Neem dan contact op met erwin@maritiemland.nl of +31 (0)10 7470076.

Human Capital projecten

Maritieme jongerenambassadeurs

Maritieme arbeidsmarktbranding

Jongerencommunicatie – Maritime by Holland

Arbeidsmarktmonitor 2021

In opdracht van de Human Capital Council van NML en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben Ecorys en het CBS parallel aan de uitvoering van de Maritieme Monitor 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de CBS brondata die ook gebruikt wordt voor de Maritieme Monitor om te komen tot verdergaande inzichten over de maritieme arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktmonitor 2021