Maritieme Raad

De Maritieme Raad bestaat uit C-level executives en voorzitters van alle aangesloten brancheverenigingen, kennisinstellingen en bedrijven. Binnen de Maritieme Raad vindt de lange-termijn visievorming plaats. Alle leden kunnen onderwerpen van gezamenlijk belang aandragen om binnen de Raad te bespreken. Ook kan de Raad in overleg met de voorzitter concrete opdrachten geven aan het Directeurenoverleg of één van de Councils om verdere actie te ondernemen op bepaalde onderwerpen. Vertegenwoordigers van de ministeries van EZK en I&W nemen deel als waarnemer aan de bijeenkomsten van de Maritieme Raad.

Maritieme Raad

Bestuur

De Maritieme Raad kiest het bestuur van de stichting. Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en het behalen van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarstukken en het beheer van de financiële middelen.

Bestuur

Directeurenoverleg

Het Directeurenoverleg bestaat uit de directeuren van de branches en de Council-voorzitters. Dit gremium is verantwoordelijk voor de strategie op de middellange termijn en de actuele lobbyagenda. Met de visie van de Maritieme Raad als uitgangspunt vindt er binnen het Directeurenoverleg afstemming plaats op lopende dossiers en de uitwerking daarvan. Ook urgente en korte-termijn onderwerpen worden binnen het Directeurenoverleg opgepakt als deze van belang zijn voor de bredere sector en deelsectoren overstijgen of indien de kracht van de sector noodzakelijk is om deelbelangen van branches of bedrijven na te streven.

 

Councils

De Councils zijn thematisch adviserende werkgroepen die, aansluitend bij de visie en missie van NML, een jaarlijks werkprogramma opstellen. De focus is respectievelijk op de onderwerpen human capital, innovation en trade en moet bijdragen aan de strategische prioriteiten van NML. Daarnaast bieden de Councils een sector-breed kennisplatform waar relevante informatie met elkaar gedeeld wordt. Ook hebben de Councils een signaalfunctie richting het Directeurenoverleg en de Maritieme Raad en kunnen zij deze gremia gevraagd en ongevraagd adviseren, bijvoorbeeld door het aanbieden van white papers.

 

Mocht u vragen hebben over de Councils, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de betreffende Council.

Bureau NML

Bureau NML is verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en administratieve coördinatie. Ook biedt het bureau ondersteuning aan de andere organisatieonderdelen. Daarnaast heeft het bureau via de voorzitter een boegbeeldfunctie en coördineert het bureau via de voorzitter en bestuurssecretaris de overkoepelende strategie. Mocht u vragen hebben over het bureau, dan kunt u contact opnemen met Ludmilla Sluis-van der Meer.

 

Bureau NML