Innovation 05-05-2022
Digitalisation, Energy Transition Netherlands Maritime Technology

MIIP Smart Maritime Industry 4.0

De Nederlandse maritieme sector heeft in het Masterplan ‘Slimme en Emissieloze Maritieme Sector’ de ambitie gesteld om in 2030 internationaal voorop te lopen in verduurzaming van schepen. Om die ambitie te realiseren is een competitieve maritieme maakindustrie in Nederland vereist, waarvoor de kosten van ontwerp, engineering en bouw met tenminste 20% omlaag moeten.

 

Concreet betekent dit dat in 2030 de ontwerp- engineering- en productieprocessen zodanig gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gerobotiseerd zijn dat de schepen efficiënter worden gebouwd. Daarnaast is het bouwproces zoveel mogelijk circulair ingericht waardoor gebruik van materiaal en energie wordt geminimaliseerd. Deze ambitie kan alleen waargemaakt worden door omvangrijke investeringen in innovatieprojecten en proeftuinen waarbinnen partners in de voortbrengingsketen samenwerken.

 

In het MIIP project Smart Maritime Industry 4.0 wordt door Netherlands Maritime Technology Foundation (NMTF), in samenwerking met IHC, Damen, Oceanco, Floorganize, Nimble, Critical Minds, Step-Up Consultancy, Theunissen Technical Trading en NMTA, een verkenning gedaan om de uitgangspunten voor deze samenwerkingsprojecten en proeftuinen te bepalen. Focus is op automatisering en robotisering van productieprocessen en toepassing daarin van kunstmatige intelligentie technologie, waarbij samengewerkt wordt tussen ketenpartners.

 

Op dit moment wordt door middel van een literatuurstudie en desk research beschreven wat de status is van nationale en internationale projecten op het gebied van procesinnovatie, die mogelijk zouden kunnen bijdragen aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de scheepsbouw. In een volgend stadium zullen de uitkomsten voorgelegd worden aan de projectpartners, en worden aangevuld met hun praktijkkennis en ervaring op dit gebied. Op basis hiervan wordt een stappenplan gevormd voor de ontwikkeling van projecten op de meest kansrijke gebieden van procesinnovatie.

 

In het project Smart Maritime Industry 4.0 wordt een basis gelegd voor de vorming van consortia en de ontwikkeling van projectvoorstellen op het gebied van procesinnovatie in het kader van het Maritiem Masterplan. Daarnaast levert het project uitganspunten voor de vorming van proeftuinen, waarbinnen brede consortia van werven en toeleveranciers procesinnovaties kunnen testen, ontwikkelen en demonstreren. Uiteindelijk moet de samenwerking tussen deelnemers draagvlak leveren voor mogelijke projectontwikkeling in het kader van calls binnen de AI coalitie en Horizon Europe.

 

MEER INFORMATIE OVER DIT MIIP