Innovation 28-03-2022
Digitalisation, Energy Transition

MIIP008 Shipbuilding 4.0

In het Masterplan ‘Slimme en Emissieloze Maritieme Sector’ heeft de maritieme sector de ambitie gesteld om in 2030 internationaal voorop te lopen in verduurzaming van schepen. Om die ambitie te realiseren is een competitieve maritieme maakindustrie in Nederland vereist. Om competitief te blijven moeten de kosten van ontwerp, engineering en bouw met tenminste 20% omlaag.

Concreet betekent dit dat in 2030 de ontwerp- engineering- en productieprocessen zodanig gedigitaliseerd, geautomatiseerd en gerobotiseerd zijn dat de schepen efficiënter worden gebouwd. Daarnaast is het bouwproces zoveel mogelijk circulair ingericht waardoor gebruik van materiaal en energie wordt geminimaliseerd. Deze ambitie kan waargemaakt worden door omvangrijke investeringen in innovatieprojecten en proeftuinen waarbinnen partners in de voortbrengingsketen samenwerken. Er is een verkenning nodig om de uitgangspunten voor deze samenwerkingsprojecten en proeftuinen te bepalen. Focus is op automatisering en robotisering van productieprocessen en toepassing daarin van kunstmatige intelligentie technologie, waarbij samengewerkt wordt tussen ketenpartners.

 

In een literatuurstudie en desk research studie wordt beschreven wat de status is van nationale en internationale projecten op het gebied van procesinnovatie, die bijdragen aan verhoging van de arbeidsproductiviteit in de scheepsbouw. In een vijftal workshops met deelnemers worden de behoeften en de mogelijke impact aan procesinnovaties geïnventariseerd. Op basis van de resultaten van de workshops worden de uitgangspunten, doelen en stappen bepaald voor het ontwikkelen van projectvoorstellen op het thema procesinnovatie binnen het Masterplan, ter voorbereiding op de feitelijke ontwikkeling van projectplannen. Uitgangspunten en randvoorwaarden worden vastgesteld voor op te zetten proeftuinen voor het ontwikkelen, testen en demonstreren van oplossingen. Een publieke workshop wordt georganiseerd binnen een innovatie event om resultaten van de studie te delen en partijen te enthousiasmeren voor het samen opzetten van vervolgprojecten. Daarnaast gebruik van mogelijkheden van multimedia.

 

Doelstellingen van het project

Doel van het project is om de Masterplan thema’s die betrekking hebben op de engineering- en productieprocessen in samenwerking met een aantal werven en partijen in de maritieme waardeketens uit te werken voor een selectie van kansrijke procesinnovaties met een breed draagvlak en impact in de maritieme maakindustrie. Dat omvat het vaststellen van uitgangspunten voor de ontwikkeling van proeftuinen, waarbinnen de procesinnovaties worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd in brede samenwerkingsverbanden.

 

In het project wordt een basis gelegd voor de vorming van consortia en de ontwikkeling van projectvoorstellen op het gebied van procesinnovatie in het kader van het Maritiem Masterplan. Het project levert uitganspunten voor vorming van proeftuinen, waarbinnen brede consortia van werven en toeleveranciers procesinnovaties kunnen testen, ontwikkelen en demonstreren. De samenwerking tussen deelnemers levert draagvlak voor mogelijke projectontwikkeling in het kader van calls binnen de AI coalitie en Horizon Europe.

 

Partners binnen het project