MIIP014 De potentie van biobrandstoffen

Wat is de potentie voor het bijmengen van biobrandstof in de EU om de IMO doelen van 2030 te halen.

 

De scheepvaart wordt geconfronteerd met steeds strengere maatregelen omtrent uitstoot. IMO heeft als doel om in 2030 30% CO2 te besparen. Een optie hiervoor zijn biobrandstoffen, gewonnen uit (plantaardige) afvalmateriaal. Op deze manier wordt afval nuttig gebruikt en wordt de CO2 bijdrage van de scheepvaart teruggedrongen. De EU beschikt zelf niet over voldoende feedstock, er zal dus een transport van ofwel de feedstock ofwel de geproduceerde biobrandstof plaats moeten vinden. Er zijn echter vele verschillende opties mogelijk als feedstock en elke optie en omzettingsproces heeft zo zijn eigen uitdagingen. Verder kunnen deze opties ook voor andere doeleinden dan de scheepvaart gebruikt worden, maar ook kan de feedstock zelf nu ook al gebruikt worden als een brandstof voor een andere industrie. Verder is er minder bekend over de omvang van deze stromen.

 

Binnen dit project zal deze uitdaging integraal aangepakt worden. De onderstaande vragen vormen hierbij de kern van dit project:
  • Welke feedstock is geschikt om een bijmeng brandstof van te maken.
  • Wat is de omvang en geografische verspreiding hiervan?
  • Wat is het huidige gebruik van deze feedstock?
  • Met welke maritieme brandstof kan een feedstock gecombineerd worden?
  • Wat is de verwachting voor de vraag van deze brandstoffen (binnen Europa)?
  • Hoe hangt deze vraag samen met de verschillende deelmarkten in de maritieme sector?
  • Waar zou de omzetting optimaal gezien plaatshebben?
  • Hoe kan dit geheel geoptimaliseerd worden?

 

Dit onderzoek heeft dan ook als doel om aan de ene kant de brandstof vraag in de Europese havens te typeren, uitgesplitst naar scheepstype en aan de andere kant om de beschikbare feedstocks en locatie van de opwerking tot brandstof te optimaliseren, zodat elke haven over voldoende biobrandstof kan beschikken. Deze verkenning moet leiden tot meer inzicht in de potentie aan de ene kant en aan de andere kant het definiëren van interessante opties voor vervolg in een samenwerking tussen (bio)brandstof leveranciers, reders en havens om deze mogelijkheden verder te testen. Hoewel het consortium momenteel bestaat uit kennisinstituten willen we graag de maritieme bedrijven met interesse uitnodigen om onderdeel uit te maken van de klankboord groep en zo de kwaliteit van dit onderzoek te versterken.

 

Bekijk meer MIIP