Innovation 07-02-2024
Blue economy, Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam aan informateur: ‘Houd hoog tempo energietransitie vast; focus op uitvoering’

In de haven vindt de overgang plaats naar een CO2-neutrale haven en een circulair systeem. Daarom doet Havenbedrijf Rotterdam in een brief aan de informateur een beroep op daadkracht en focus op uitvoering van beleid, om dit te kunnen doen slagen.

 

De haven speelt voortdurend in op actuele uitdagingen op het gebied van stikstof, ruimtegebruik, beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet, behoud van bereikbaarheid en het aantrekken van goed opgeleid technisch personeel. Actieve inzet van de overheid bij het aanpakken van deze grote uitdagingen is doorslaggevend voor het succes.

Lees de brief aan de informateur

 

Boudewijn Siemons, CEO en COO a.i. Havenbedrijf Rotterdam: “Nederland en Rotterdam hebben een sterke industrie die een belangrijke bijdrage levert aan onze nationale welvaart en die zorgt voor goede banen. Voor een succesvolle omwenteling naar een CO2-neutrale haven en industrieel complex moet de overheid de voorwaarden scheppen om de vaart erin te houden en verder te kunnen versnellen. Met toekomstbestendige keuzes en focus op de uitvoering van beleid kan de Rotterdamse haven zijn positie in internationale ketens en in de Europese markt verder ontwikkelen. Zo kunnen we bijdragen aan het toekomstige verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland.”

 

Van beleid naar daden

Er is goed beleid neergezet die belangrijke ontwikkelingen in gang heeft gezet, zoals de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk en intensieve energiediplomatie om de waterstofeconomie verder op gang te brengen. Zaak is om nu het tempo vast te houden en op te voeren. Belangrijk is dat beleid in daden wordt omgezet en cruciale (energie)infrastructuur ontwikkeld blijft worden. Logistiek is essentieel voor internationale economische en maatschappelijke ketens. Een goede bereikbaarheid, ook per spoor en over de weg, is doorslaggevend voor het behoud van de sterke positie van de Rotterdamse haven voor Nederland en Europa. Er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur op de belangrijkste goederencorridors in Nederland, waarbij naast renovatie en onderhoud ook in nieuwe projecten geïnvesteerd dient te worden.

 

Investeren in kennis

Het havenbedrijf pleit verder voor versterken van de capaciteit en de kennis bij uitvoeringsorganisaties voor goed onderbouwde vergunningen, zodat de grondstoffen- en energietransitie veilig en verantwoord doorgang kan vinden. Ook roept het havenbedrijf op om te blijven investeren in het opleiden van technici en in leer/werk-onderwijs, en te zorgen dat Nederland een beroep kan blijven doen op internationale arbeidskrachten om de energietransitie te doen slagen.

 

Bron: Port of Rotterdam