MIIP002 Industrie standaard vaarondersteuning en besturing op afstand

Samenvatting projectvoorstel

In de West-Europese binnenvaartmarkt zijn diverse smart shipping initiatieven gestart om binnenvaartondernemers te ondersteunen met navigatie en besturing op afstand. Het potentieel voor de toeleverende industrie is groot. Vergelijkbaar met Noorwegen, kunnen smart shipping initiatieven in de binnenvaart een goede opstap zijn voor de industrie om systemen voor de zeevaart te ontwikkelen. Hiermee kan een multiplier effect worden bewerkstelligd. Het ontbreken van wettelijk kader is op dit moment echter een remmende factor op de opschaling van smart shipping instrumenten op internationale corridors. Nu kan alleen op basis van ontheffingen, die op individuele basis aangevraagd moeten worden, geëxperimenteerd worden. De roep is om een breed gedragen aanpak in de sector waarmee aangetoond kan worden dat toepassing veilig kan zijn met minder personeel aan boord. Dit kan in de vorm van een industrie standaard waarin zowel de techniek als de manier van toepassing en bemanning en opleiding zijn vastgelegd. Het zou de binnenvaart helpen als de sector één pakket aan uitgangspunten kan hanteren bij de diverse binnenvaartautoriteiten (Rijn, Westerschelde, Kanaal Gent Terneuzen en nationale waterwegen in NL, D, B en F) bij h aanvragen van ontheffingen en als basis voor nieuwe regelgeving van de bevoegde autoriteiten. Hiermee zou een ‘level playing field’ kunnen worden gecreëerd. In deze studie kunnen de condities worden verkend en gesteld. Deze studie zal geen standaarden of onderwijsmaterialen ontwikkelen, maar wel de voorwaarden daartoe. Deze verkenning zal een uitwerking opleveren van wat we precies willenonderzoeken. Het onderzoek zelf valt buiten de scope van deze haalbaarheidsfase.Deze studie kan de opmaat zijn naar een onderzoeksproject met impact en uitstraling voor de Nederlandse maritieme industrie.

 

Probleem analyse

Ongeveer 70 tot 80 procent van het vervoerd volume door de binnenvaart betreft grensoverschrijdend vervoer. Huidige automatiseringsinitiatieven die verder gaan dan TCA, worden vooralsnog alleen toegestaan op nationale vaarwegen (België, Duitsland, Nederland), en in sommige gevallen niet eens in operationele condites.Ook zijn er operators (zoals BASF) die TCA verbieden vanwege ontbrekende regelgeving. Daarnaast is er een nijpend tekort aan binnenvaartpersoneel en wringen ondernemers zich in bochten om operationeel te blijven, waarbij overtredingen van bemanningsvoorschriften kunnen leiden tot fikse boetes(zie: https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2022/11/22/politie -schrikt-van misstandenbinnenvaart-gigantisch-aantal-gebreken-in-de-sector/). Het ontbreken van wettelijk kader is een remmende factor op de opschaling van smart shipping instrumenten op internationale corridors . Vanwege het ontbreken van wettelijk kader kan nu alleen op basis van ontheffingen dieop individuele basis aangevraagd moeten worden geëxperimenteerd worden. De roep is om een breed gedragen aanpak in de sector waarmee aangetoond kan worden dat toepassing veilig kan zijn met minder personeel aan boord. Dit kan in de vorm van een industrie standaard waarin zowel de techniek als de manier van toepassing en bemanning en opleiding zijn vastgelegd. CESNI,Europees comité berust met het opstellen van standaarden voor de binnenvaart, en CCNR(centrale commissievoor navigatie op de Rijn) hebben wet- en regelgeving voor automatisering opgenomen in hun respectievelijke werkprogramma’s. Echter wordt implementatie niet op korte termijn verwacht (herziening bemanningsvoorschriften zal bij voorbeeld niet eerder ingaan dan in 2029).

 

Belang van het project

In de eerste plaats gaat het om het versnellen van de marktontwikkeling van de technology providers. Dit project kan bijdragen aan het creëren van tal van orders in binnen- en buitenland voor de maritieme sector door de inbouw van geautomatiseerde systemen op binnenvaartschepen en bediencentra aan de wal (Shore Control Centers). Bovendien willen we de toekomst voor de binnenvaartondernemers zekerstellen: we willen borgen dat de binnenvaart op sterkte blijft. Sinds 1970 is de binnenvaartsector sterk gemoderniseerd: de toeleverende industrie heeft tal van innovaties op de markt gebracht, denk aan Radar, AIS, InlandECDIS, autopiloot en nu TCA’s. De bemanningsvoorschriften voor de binnenvaart zijn echter nooit gewijzigd. Het is belangrijk dat aangetoond kan worden dat nieuwe systemen voldoende veilig zijn. In de binnenvaart kunnen ‘use cases’ worden ontwikkeld die als voorbeeld kunnen dienen voor andere maritieme segmenten. Door het nijpende tekort aan gekwalificeerd personeel en de verwachte groei van de binnenvaart in de modal split (doelstelling Green Deal), zal een situatie ontstaan waarbij een substantiële instroom van personeel niet afdoende is. Regelgeving wordt als onontbeerlijk gezien om te kunnen opschalen en bij te dragen aan doelstellingen uit de EU Green Deal, het EU binnenvaart beleidsraamwerk NAIADES III en met name de Smart Shipping Roadmap in Nederland
(zie: https://www.smashroadmap.com/inland -cargo-ship)

 

Doelstellingen

Doel van het project is om de haalbaarheid van een industriestandaard vast te stellen en onder welke voorwaarden deze kan gelden als een opmaat naar wettelijk kader. Daarbij is het project gericht op het beantwoorden van een aantal deelvragen: 1. Welke risico’s van remote control shipping kunnen we beheersen middels een industrie standaard en zijn er wellicht nog aanvullende maatregelen nodig? 2. Welke impact zou de invoering van een industrie standaard hebben op de binnenvaartsector en het varende personeel?3. Kunnen de risico’s gerelateerd aan remote control shipping worden beheerst middels het opgestelde competentieraamwerk voor Remote Control operators? 4. Welke voorwaarden worden gesteld vanuit de marktsegmenten voor het introduceren van een industrie standaard? 5. Welke voorwaarden worden gesteld vanuit de regulerende instanties voor het introduceren van een wettelijk kader gebaseerd op een industrie standaard? Het project is geslaagd wanneer het project leidt tot aanknopingspunten die een versnelling geven aan het introduceren van standaarden in de sector voor smart shipping initiatieven (tot 5 jaar), inclusief voorwaarden voor infrastructuur, operationele voorschriften, (cyber)veiligheid, training en opleiding, certificering.

 

Planning

1. Beschrijving van huidige situatie (1 maart t /m 1 mei 2023).

2. Beschrijving van trends en mogelijke impact (desk study, cases studies, interviews, ervaringen in vergelijkbare casuïstiek) (1 mei 2023 t/m 1 okt. 2023).

3. Beschrijving van gaps, in termen van competenties, training en opleiding en technische standaarden (1 okt. 2023 t/m 1 jan. 2024).

4. Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van een industriestandaard (1 jan. 2024 t/m 1 feb. 2024).

5. Afwikkeling 1 feb. t/m 27 feb. 2024.