MIIP001 Interactief Veiligheidscultuur Platform

Een interactief, game-based, veiligheidscultuur platform voor de maritieme en offshore industry

Veilige werkomgevingen, veiligheidscultuur en veilig gedrag zijn van het grootste belang voor organisaties die actief zijn in risicovolle industrieën om ervoor te zorgen dat al hun werknemers veilig naar huis kunnen. Organisaties doen er veel aan om dit doel te kunnen bereiken. Een deel van deze activiteiten omvat vaak trainings- en veiligheids(cultuur)programma’s.

 

Uit onderzoek blijkt dat het vergroten van risicoperceptie onder werknemers, het delen van veiligheidsinformatie, en het jezelf uitspreken voornamelijk wordt bevorderd door interactie en kennisdeling tussen deze werknemers. Bijvoorbeeld volgens het concept van Learning Teams – (gefaciliteerde) gesprekken met medewerkers om hun inzichten en ervaringen te delen.

 

Voor organisaties – zoals de scheepvaart – waar mensen niet op dezelfde locatie werken, is het lastig om de mensen te bereiken die niet op één van de kantoren, maar op de schepen werken. Dit heeft te maken met verschillende factoren, zoals de bereikbaarheid van het schip, tijdzones, en het soort werk dat mensen doen. Om deze interactie te vergroten zijn er verschillende initiatieven binnen organisaties waarbij QHSE managers en senior management de schepen bezoeken, en waar safety coaches toolboxen houden of trainingen geven. In dergelijke initiatieven wordt er gesproken met de crew aan boord, en – afhankelijk van het type initiatief – wordt onderlinge kennisdeling ook gestimuleerd. Echter, hier wordt op momentopnames kennis gedeeld, en dan alleen tussen de aanwezige crew. Kennis en ervaring van crew van andere schepen wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Om ervoor te zorgen dat bedrijven veiliger en efficiënter kunnen werken, kennis en ervaring delen, en risicoperceptie kunnen vergroten moeten niet alleen de crew members die bij elkaar aan boord zitten hun kennis, kunde, en ervaringen kunnen delen, maar juist iedereen die werkzaam is binnen een organisatie, en eventueel zelfs binnen een industrie. Om dit te kunnen faciliteren wil Quattor P een interactief en game-based veiligheidscultuurplatform bouwen.

 

Binnen dit project worden de volgende probleemstellingen onderzocht:

1. Welke evidence based implementatiestrategie kan het beste worden toegepast bij de implementatie van een interactief game-based veiligheidscultuurplatform? Centraal staat hierin hoe met een digitaal platform het delen van informatie, reflectie op gebeurtenissen, en de betrokkenheid van medewerkers de veiligheid kan vergroten.
2.Welke factoren zijn van belang bij het ontwikkelen van een langdurige impact met het game-based platform?
3. Is het mogelijk om relevante content voor het veiligheidsplatform te kunnen creëren middels het gebruik van AI?

 

De doelstellingen zijn als volgt:

• Implementatiestrategie opstellen aan de hand van een evidence based framework;
• Ontwikkelen en testen twee leermodules met beoogde doelgroep;
• Ontwikkelen van een strategie hoe AI op een juiste manier kan worden ingezet voor het genereren van waardevolle content;
• Meten van adaptatie van een dergelijk veiligheidscultuurplatform.

 

Het project is geslaagd wanneer:

1. De implementatiestrategie die wordt ontwikkeld de wensen, eisen, en ervaringen van deelnemers dusdanig verwerkt dat de kans op succesvolle implementatie zeer groot wordt geacht;
2. De twee leermodules de aandacht hebben en houden van de target group, en
de leerdoelen worden behaald;
3. Er een strategie is opgezet waarbij bruikbare, waardevolle content is
gegenereerd door AI (en getest door gebruikers);
4. De ontwikkelde modules aanslaan bij de target group – beter dan huidige
interventies.