In opdracht van de Human Capital Council van NML en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben Ecorys en het CBS parallel aan de uitvoering van de Maritieme Monitor 2020 een pilot uitgevoerd in hoeverre het mogelijk is om op basis van de CBS brondata die ook gebruikt wordt voor de Maritieme Monitor te komen tot verdergaande inzichten over de maritieme arbeidsmarkt.

Om goed inzicht te krijgen in hoe die maritieme arbeidsmarkt er uit ziet en zich ontwikkelt hebben we met deze pilot een enorme stap gezet om snel, actueel en valide kengetallen over onze maritieme arbeidsmarkt te publiceren. Niet alleen voor de hele sector, maar ook voor alle 11 maritieme branches. We kunnen nu zelfs de cijfers regionaal bekijken. Met behulp van microdata en waar nodig aangevuld met enquête vragen voor specifieke arbeidsmarktdata in bepaalde sectoren kunnen we een prima beeld krijgen van bijvoorbeeld de verdeling man/vrouw, opleidingsniveau, type dienstverband en in- uit- en doorstroomcijfers over de maritieme arbeidsmarkt.

 

Deze cijfers tonen niet alleen de enorme werkgelegenheidswaarde van onze maritieme sector en branches, maar geven ons eveneens inzichten waardoor we binnen de sector gericht acties kunnen en moeten uitzetten. Neem bijvoorbeeld het relatief lage percentage vrouwen in onze sector (inclusief staf- en ondersteuning) of de aanzienlijke doorstroomkansen binnen de maritieme sector. Het laatste is zeer actueel aangezien als gevolg van de effecten van het coronavirus een aantal reorganisaties boven de hele maritieme sector hangt. Laten we met elkaar zorgdragen dat we onze waardevolle arbeidskrachten, juist voor de tijd na de coronacrisis, behouden voor de maritieme sector.

 

Naast de Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2020, is ook de Maritieme Monitor 2020 gepubliceerd. U kunt deze via deze link downloaden of u kunt de gegevens bekijken op www.maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl

 

CBS en Ecorys zijn tijdens deze opdracht begeleid door een stuurgroep vertegenwoordiging van de pilotsectoren vanuit de Human Capital Council, daarbij aangevuld met vertegenwoordiging van het Ministerie IenW.