Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2015

De werkgelegenheid in de maritieme sector groeide in 2015 met 710 nieuwe banen. Dit is een lichte stijging van 0,65% ten opzichte van 2014. De sector toont verder een stabiel beeld. Zo heeft ruim 80% van de werknemers een vast dienstverband. Dat blijkt uit de Maritieme Arbeidsmarktmonitor van Nederland Maritiem Land, een jaarlijks onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de werkgelegenheid, vacatures, opleiding en innovaties in de maritieme sector.

Het totaal aantal vacatures in de maritieme sector steeg in 2015 licht met 0,8%. Een deel van de vacatures bleek moeilijk vervulbaar, met name technische functies. Verder blijkt dat het percentage werknemers in tijdelijke dienst licht steeg met 1,3%. Het percentage ingehuurde krachten daalde met 2,4%. Het aantal bedrijven dat opleidings- en stageplaatsen aanbiedt daalde ten opzichte van 2014. Voor de meeste branches geldt dat de vraag naar stageplaatsen kan worden vervuld. Helaas geldt dit niet voor de zeevaart door de sterk toegenomen instroom van de laatste jaren is er op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen voor studenten van de zeevaartopleidingen. Op het gebied van scholing blijkt dat bij 43% van de bedrijven één of meer personen met een technische functie deelnam aan trainingen.

 

Technologie en duurzaamheid

De maritieme sector ziet twee belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk technologie en duurzaamheid. Met name op het gebied van emissievermindering en groenere aandrijving zien bedrijven veel kansen. Deze thema’s hebben personele gevolgen. De sector verwacht enerzijds een groeiende behoefte aan specialisatie van medewerkers en anderzijds een groeiende behoefte aan meer allround inzetbare medewerkers.

 

Achtergrondinformatie

De maritieme sector bestaat uit verschillende branches zoals de jachtbouw/watersportindustrie, binnenvaart, scheepsbouw, havens, marine, waterbouw, zeescheepvaart, offshore en visserij. Binnen Nederland Maritiem Land worden cluster brede vraagstukken door de aangesloten branches opgepakt. De netwerkorganisatie voerde in 2015 een arbeidsmarktmonitor uit in het gehele maritieme cluster. Van de 3.851 bedrijven die werden benaderd vulden 370 bedrijven de online monitor in, een response van 9,6%. De uitkomsten geven een indicatie voor de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van het cluster als geheel én in de acht sectoren afzonderlijk.

 

Door het uitvoeren van arbeidsmarktmonitors is Nederland Maritiem Land in staat de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in het cluster scherp in de gaten te houden. In 2014 werd ook een monitor uitgevoerd. De uitkomsten uit deze monitor worden bevestigd door de uitkomsten van de monitor uit 2015.