Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2014

In opdracht van Nederland Maritieme Land (NML) en de aangesloten brancheorganisaties heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2014 uitgevoerd. Voor elke branche afzonderlijk is een sectorrapportage opgesteld. In deze rapportage worden de uitkomsten per sector met elkaar vergeleken.

 

Focus op technische en maritieme functies

Een belangrijke opmerking vooraf is dat de focus van de arbeidsmarktenquête per sector verschilt. Met de totale werkgelegenheid als vertrekpunt is per sector ingezoomd op technische of maritiem-technische functies. Dit betekent dat de administratie en overige algemene werkzaamheden grotendeels buiten beeld blijven.

 

Dataverzameling

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode september – oktober 2014. Niet alle sectoren in de maritieme cluster hebben aan de monitor deelgenomen. De sectoren zeehavens, visserij en maritieme dienstverlening zijn daarom niet in deze monitor aanwezig. De maritieme arbeidsmarktmonitor betreft daarmee de sectoren zeevaart, binnenvaart, offshore, scheepsbouw, waterbouw, maritieme toeleveranciers, watersport/jachtbouw, en de marine. De uitkomsten van deze monitor zijn als basis gebruikt voor het arbeidsmarkthoofdstuk in de Maritieme Monitor 2014, die Ecorys in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft uitgevoerd.

 

Respons

In totaal zijn, in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties in de maritieme cluster, 3.735 lidbedrijven aangeschreven met het verzoek om de online-enquête in te vullen. Hiervan hebben 420 bedrijven de enquête ingevuld (overall 11% respons). De uitkomsten zijn op basis van bedrijfsomvang gewogen per sector. Gezien het aantal bedrijven dat de enquête heeft ingevuld, zijn de uitkomsten voor de meeste sectoren indicatief. De bijlage bevat een tabel met de respons per sector. Wij wijzen er op dat de gegevens over de absolute omvang van de werkgelegenheid per sector gebaseerd zijn op CBS-cijfers en daarmee representatief zijn.