Jaaroverzicht 2018

Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens & Green Deal

Daar waar 2017 vooral in het teken stond van de Tweede Kamer verkiezingen, de formatie en het nieuwe kabinet, was 2018 het jaar van de uitwerking en realisatie van de plannen van de Maritieme Strategie. In februari ondertekenden de Minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, en vele vertegenwoordigers uit het cluster het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens. De in het regeerakkoord opgenomen Green Deal voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens is erg belangrijk bij de realisatie van het Werkprogramma. Het gehele jaar is er zowel vanuit het cluster als de overheid veel inzet geweest om van de Green Deal een ambitieus document te maken, dat voor een versnelling van de transitie in het maritieme cluster moet zorgen. De urgentie om het cluster te verduurzamen, neemt sterk toe. Onderkend wordt dat dit veel kansen kan opleveren. De verwachting is dat de deal in het voorjaar van 2019 kan worden getekend mits de ambities voor het maritieme cluster qua tijdpad realistisch/haalbaar zijn en gepaard gaan met (financiële) incentives vanuit de Rijksoverheid.

 

De maritieme strategie heeft als ambitie een internationale maritieme toppositie van Nederland te creëren. In het werkplan staat vastgelegd welke acties we gaan ondernemen. Zo beschrijft het werkplan o.a. het oprichten van het Maritieme Leer en Ontwikkel centrum (MLO) en bevat het afspraken over exportpromotie, kennis en innovatie, groei in de “Blue Economy” en vele andere acties, die momenteel worden uitgevoerd.

 

Ocean Summit en bezoek van de kamerleden aan RDM

Nederland Maritiem Land heeft deelgenomen aan de “Ocean Summit, Future of the Oceans”, die door onze Topsector Water en Maritiem was georganiseerd. Deze vond plaats tijdens de aankomst van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. In aanwezigheid van o.a. de Europese Commissaris Karmenu Vella, waren er daar mooie gelegenheden voor het bestuur van Nederland Maritiem Land om het cluster te promoten. Dergelijke kansen deden zich ook voor tijdens het bezoek van diverse leden van de Tweede Kamer (en het Europese parlement) aan de RDM-campus, waar maritieme bedrijven zich presenteerden met concrete voorbeelden van hetgeen we als cluster doen in het kader van verduurzaming.

 

Minister van “Maritieme Zaken”

Ook onze vakminister Cora van Nieuwenhuizen heeft zich uitgebreid laten voorlichten over het maritieme cluster. Vlak voor de zomer kreeg het bestuur van Nederland Maritiem Land ruim de tijd om alle dossiers met de minister door te spreken en het cluster bij haar te introduceren. Tevens konden we op haar aanwezigheid rekenen in het Maritieme Paviljoen tijdens de Innovatie Expo in Rotterdam, waarbij ze aan boord stapte van een op afstand bestuurbaar schip van KOTUG. Op verzoek van Nederland Maritiem Land hield de minister een key note speech tijdens het “Maritime Awards Gala” in november. Ook met haar ambtenaren is veelvuldig overleg geweest.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ook met andere ministeries vond in 2018 veelvuldig contact plaats, vooral met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer over de “Riding Crews” die door reders aan boord worden geplaatst tijdens grote onderhoudsklussen aan cruiseschepen in Nederland. De inspectie in Nederland gaat daar anders mee om dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daardoor loopt het cluster in toenemende mate grote opdrachten mis in de regio Rotterdam en in andere havengebieden. Met een stevige overleggroep van direct belanghebbenden doet Nederland Maritiem Land er alles aan om de zienswijze van de inspectie bij te stellen, onduidelijke afspraken te verhelderen en pariteit te krijgen met andere landen over de interpretatie van de regelgeving en de handhaving.

 

Binnen Europa wil NML een gelijk speelveld waarborgen en zo het vertrouwen van buitenlandse opdrachtgevers weer winnen. Het streven is dat deze kwestie in het voorjaar van 2019 wordt opgelost.

 

De maritieme wereld in de spotlight

Tijdens de vele evenementen heeft Nederland Maritiem Land het maritieme cluster bij diverse doelgroepen onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, met de bekendmaking van de nieuwe, maritieme jongerenambassadeurs en onze stand. In de “Maritime Week”, in november, waren alle maritieme evenementen en activiteiten bij elkaar gebracht. Met de aanwezigheid van twee staatssecretarissen, een Minister en diverse Kamerleden was het bereik onder de beleidsmakers en politici groter dan ooit tevoren.

 

Maritieme Monitor

De uitgebrachte Monitor 2018 van het Nederlandse maritieme cluster laat zien dat het cluster zich licht en stabiel hersteld. Er is meer omzet, maar de marges staan nog steeds onder druk en het extra werk heeft zich nog niet in de volle breedte vertaald in meer banen of export.

 

Europa

In 2018 hebben we meer aandacht gegeven aan Europa. Niet alleen werd Nederland voorzitter van het Europese Netwerk van Maritieme Clusters (ENMC), ook door het invullen van het secretariaat hebben we onze Europese en Brusselse contacten goed kunnen uitbreiden. Zo hebben we tijdens de “European Maritime Day” in mei een presentatie kunnen houden over het belang van het gehele maritieme cluster voor Europa. Daarnaast hebben we constructieve gesprekken gevoerd met DGMare over de totstandkoming van “The 2018 Annual Economic Report on EU Blue Economy”. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we concrete verbeterpunten aangeleverd, zodat Nederland de volgende keer meer volledig in het rapport wordt opgenomen.

 

Nederland Maritiem Land is nu ook actief in diverse Europese projecten. Op het gebied van innovatie en duurzaamheid gebeurt dit met “PERISCOPE”, een Interregionaal North Sea programma, en met “Blue Career” op het gebied van Human Capital. Laatstgenoemde gaf ons de gelegenheid om op het gebied van arbeidsmarktbranding een flinke stap voorwaarts te zetten.