Instroombevordering

Goede mensen vormen de ruggengraat van een sterke maritieme sector. Zonder hen geen innovaties, geen groei, geen toekomst. Daarom is instroombevordering zo belangrijk. Wij focussen op twee groepen potentiële werknemers: jongeren, die binnenkort een opleidingskeuze maken en zij-instromers, die vaak wel het potentieel hebben, maar om verschillende redenen hun weg naar de sector (nog) niet vinden.

Het wordt steeds moeilijker om mensen voor een baan in de maritieme sector te enthousiasmeren. De kandidatenpool wordt kleiner en de concurrentie met andere sectoren neemt toe. Daarom is ook hier gezamenlijk optrekken van groot belang. In plaats van elkaar te beconcurreren moeten we de vijver vergroten en de doorstroom van de ene naar de andere deelsector bevorderen. Alleen op die manier zorgen wij voor een gezonde dynamiek op de maritieme arbeidsmarkt.

 

Om zo veel mogelijk jongeren te enthousiasmeren een maritieme opleiding te kiezen werken we samen met de maritieme scholen. Zo hebben we een speciale website waarop informatie over alle maritieme opleidingen, scholen en open dagen te vinden is. Ook hebben we jongerenambassadeurs die regelmatig gastlessen verzorgen op middelbare scholen, en op sociale media hun ervaringen en verhalen uit de sector delen.

 

Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat er enorme aantallen “hidden workers” zijn: dit zijn mensen die kunnen en willen werken, maar vanwege gebrekkige wervingspraktijken worden uitgesloten van het potentiële personeelsbestand. Hidden workers vormen een heterogene groep bestaande uit bijvoorbeeld mantelzorgers, immigranten, mensen met een beperking, uit kansarme gezinnen of zonder traditionele kwalificaties. De voornaamste redenen dat deze werknemers over het hoofd worden gezien zijn, naast vooroordelen, een steeds groter wordende opleidingskloof en te nauwkeurig gespecificeerde eisen. Om dit onbenutte potentieel te ontketenen zal het wervings- en selectieproces moeten worden herzien en zullen bedrijven op een slimme manier moeten investeren in voldoende trainingsmogelijkheden.