Blue Growth staat voor het creëren van duurzame economische groei op zee, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan en mariene ecosystemen zo min mogelijk worden verstoord.

 

De economische kansen bij het optimaal benutten van de zee zijn groot. Echter, nieuwe economische activiteiten op zee staan vaak nog in de kinderschoenen en vragen om een gezamenlijke inspanning in een cross-sectorale samenwerking. Zo kunnen wij bijvoorbeeld leren van offshore wind in ondieper water om drijvende windturbines en zonnepanelen voor dieper water te realiseren.

 

Aquafarming en zeewierteelt hebben de mogelijkheid om uit te groeien tot een belangrijke bron van voedsel en grondstof voor medicijnen. De bestaande systemen zijn echter veelal ontwikkeld voor beschut water en niet geschikt voor toepassing op de Noordzee. Aanpassing aan de ruigere Noordzee condities zal de systemen aanvankelijk duurder maken, waardoor het belangrijk is om rendabele systemen te ontwikkelen in samenhang met andere activiteiten op zee.

 

Door de snel groeiende wereldbevolking neemt het aantal grote havensteden toe. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, waardoor er in de havensteden en dichtbevolkte kustgebieden minder ruimte zal zijn. Deze druk op de ruimte zal zich vertalen naar de aanleg van kunstmatige eilanden op zee, ook in dieper water.

 

De ontwikkeling van deze drijvende eilanden zit nog in een conceptfase, maar de Nederlandse maritieme sector kan hier veel economische waarde uit creëren. Drijvende eilanden kunnen, naast woonruimte, ook dienen als werkeilanden voor offshore energie ontwikkeling of als ‘energy hubs’ waarbij de duurzame energie die op zee wordt opgewekt, lokaal kan worden opgeslagen in de vorm van bij voorbeeld waterstof. Vanaf deze plekken kan de energie worden getransporteerd, of gebruikt voor emissieloze schepen.

 

Uiteindelijk moeten alle activiteiten op zee in samenhang plaats vinden, zodat er voldoende ruimte blijft voor natuur, zeetransport, voedselproductie en alle andere bestaande functies. Tegelijkertijd moet de veiligheid gewaarborgd blijven. Ruimtelijke planning (Marine Spatial Planning) is daarom een discipline die sterk verbonden moet zijn met alle Blue Growth activiteiten.