Trade Council

Offhore Energy  De Trade Council (TC) heeft als doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme cluster, het gezamenlijk bewerken van markten en maritieme branding en positionering. Daarnaast heeft de Trade Council een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

Vanuit de TC wordt input gegenereerd voor de internationalisatieparagraaf van de topsectoren Water & Maritiem, Logistiek en Energie. Er worden prioriteitsregio’s gedefinieerd en knelpunten in internationale regelgeving, vestigingsklimaat, handelspolitiek en exportfinanciering geïdentificeerd.

Het Nederlandse vestigingsbeleid speelt een centrale rol in deze council. Zowel op het gebied van belasting/ondernemersklimaat, als in de ‘branding’ van Nederland als vestigingsland via de vernieuwde NL branding. 

Samenstelling

De Trade Council bestaat uit experts op het gebied van internationaal ondernemen en de organisatoren van gezamenlijke exportactiviteiten. Omwille van de goede afstemming met de reisagenda van bewindslieden en vanwege de betrokkenheid bij een groot aantal internationale dossiers, wordt een actieve participatie vanuit de overheid op prijs gesteld.

Meerjarige ambities

  • Verder versterken van de positie op het gebied van de internationalisering in het overheidsbeleid. 
  • Actieve sturing geven op de agenda van de buitenlandse posten en RVO en het beïnvloeden van de internationale reisagenda.
  • Via het Kernteam Internationaal werken aan twee maritieme projecten. Een succesvol project dat momenteel loopt is de PIB Indonesië, waarmee NMT samen met acht bedrijven de Indonesische scheepsbouwsector versterkt en kansen voor Nederlandse bedrijven vergroot.
  • Het versterken van het structurele contact met de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat op het gebied van internationale dossiers.
  • Het Nederlandse scheepsregister is aanhoudend onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers. Dit heeft geresulteerd in een mooie nieuwe portal en campagne ter promotie van het Nederlandse scheepsregister, zodat er meer schepen zullen varen onder de Nederlandse vlag. 
  • Rotterdam en de Drechtsteden worden onder het merk ‘Rotterdam Maritime Capital of Europe’ doorlopend onder de aandacht gebracht. Er wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen alle maritieme regio’s en de internationale promotie van deze clusters. 
  • We blijven ook de cross-sectorale samenwerking en de vertaling van innovatieconcepten naar exportkansen benadrukken.
  • Behoud en verbetering van een internationaal level playing field en een gunstig maritiem vestigingsklimaat. Een internationaal level playing field blijft een terugkerend thema in de Trade Council.
  • Verstevigen van de positie van het Nederlandse cluster in prioritaire maritieme regio’s, de zogeheten Maritime Hotspots.
  • Meerjarige vastlegging van ondersteuning voor strategische beurzen, kleinere beurzen en unieke maritieme kansen. 

Voorzitter en secretaris 

Het secretariaat van de Trade Council is in handen van Joëlla Lucas. De secretaris heeft een belangrijke rol bij het distribueren van informatie naar de branches en bedrijven en bij het afstemmen van internationale activiteiten. De secretaris wordt bekostigd met NML-middelen. Het voorzitterschap wordt vervuld door Sander Vergroesen.

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Trade Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met Nederland Maritiem Land via info@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Trade Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 7500,- per jaar. (op basis van instemming door de leden van de council).