Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVOIedere topsector maakt een onderzoeksagenda. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) vullen deze onderzoeksagenda’s in.

Met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-toeslag stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. Hierbij ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland TKI’s in opdracht van het ministerie.

Binnen een TKI werken onderzoeksorganisaties en bedrijven samen aan een privaat-publiek gefinancierd, meerjarig TKI-programma. Een TKI-programma omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze soorten onderzoek. Het TKI zorgt voor regie, netwerkvorming en kennisdeling.

Lees meer

Maritiem Innovatiecontract

LogoTopsectorWater_logo_DEF_01 - Version 2 - versie 5

 

 

In 2013 heeft het Maritiem Innovatiecontract binnen de Topsector Water een update gekregen. Deze is ontwikkeld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen die intensief met elkaar hebben samengewerkt.

De Maritieme cluster wil economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. Veiligheid en duurzaamheid zijn daarom heel helder terug te vinden in de innovatiethema’s

van de maritieme sector. We combineren dit met een bijdrage aan economisch herstel: een welvarende natie is in de ogen van de Maritieme cluster in de toekomst een varende natie.

Als aanpak is geformuleerd: Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst. Op basis van de ervaringen bij de opstart zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de aanpak. Zo was er bij de opstart van de Topsector Water veel aandacht voor de ‘business cases’. Vanzelfsprekend draait het allemaal uiteindelijk om concrete (verkoopbare) innovaties en het oplossen van problemen voor het bedrijfsleven en overheid, maar de bedoeling en invulling van deze brede term ‘business cases’ was niet altijd duidelijk. Dit leverde verwarring op. Deze term laten we daarom vallen en we gebruiken de meer heldere term ‘Joint Industry Project’ voor concrete samenwerking tussen bedrijven. Verder heeft de structuur van het Maritiem Innovatiecontract een kleine update gekregen:

Er is nu gekozen voor de volgende innovatiethema’s:

Download update innovatiecontract

Download nederland: de maritieme wereldtop 2010

Effectieve infrastructuur

Effectieve infrastructuur is nodig om het gehele proces vanaf de haven- aanloop tot de overslag aan de kade van schepen efficiënter te maken. De verkeersbegeleiding kan verkort worden door optimalisering van de aanlooptijd en door de haven en de systemen voor ladingafhandeling beter in te richten. Onderzoek naar veiligheid van operaties is noodzakelijk om bij innovaties het gewenste niveau te kunnen waarborgen. Havens worden in zee uitgebouwd waardoor stadshavens voor herontwikkeling op optimaal en duurzaam gebruik in aanmerking komen.

Titel Instituten Korte beschrijving
Ropes MARIN
Deltares
inzicht in effecten van passerende schepen op gemeerde schepen
Wind Load JIP  MARIN Windbelasting op maritieme constructies en schepen in havens en op zee

Slim en veilig varen

Slim en Veilig Varen draagt bij aan een betere toerusting van de schepen bij de vele verschillende taken op zee en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het waarborgen van de veiligheid. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren. Efficiënt en concurrerend bouwen van steeds slimmere schepen zal ook leiden tot versterking van de positie op de wereldmarkt.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
HELIOS II MARIN
NLR
Verbetering van de veiligheid van helikopter operaties op FPSO’s en offshore werkschepen
DeFoS MARIN Methode voor schatting van ontwerpmarge voor  voorstuwing in zeegang
Ice Stream II MARIN Guides en tools voor de analyse en voorspelling van stroming en accumulaties van gebroken ijs rond drijvende constructies en appendages
LAURA JIP Phase II MARIN Launch and Recovery systemen voor kleine marinevaartuigen vanaf een moederschip
MOONPOOL MARIN Methode voor ontwerpen van moonpools en bijbehorende dempingsmechanismen
TOP Ships MARIN
TUD
Vermogenspredictie van binnenschepen
Silent Ship TNO
MARIN
Meetprocedures en ontwerptools voor bepalen van onderwater uitgestraald geluid van schepen
DE4OPS TU Delft Ontwerpmethode voor schepen op basis van op-timalisatie in realistische operationele scenario’s
crack guard TU Delft
MARIN
Methodieken voor monitoren van scheurgroei in stalen constructies
Ishar@sea TU Delft
TNO
Imtech
Ontwikkelen van een dataprotocol voor toepassing in mariem en offshore monitoring en communicatie
4DFatigue TU Delft Bepaling invloed van 3D belastingsvariaties en temperatuurswisselingen op vermoeiing van maritieme constructies
Smart Maritime solutions Hogeschool Rotterdam Praktijkgericht onderzoeken, ontwerpen, realiseren en testen van maritiemke objecten met behulp van  een waterlab
High speed craft TNO
TU Delft
Vaarsimulatie voor kleinde snelle schepen in zeegang om ongewenste effecten op inzittenden te reduceren
Bond&Q TNO
TU Delft
Kwalificatie dragende lijmverbindingen in maritieme toepassingen
Bijlboegen MARIN
TU Delft
Onderzoeken van prestaties van bijlboegtoepassingen op grotere schepen
Montias II MARIN pilot for standard monitoring systems
Refit2save MARIN Bepalen van effecten ware grootte refits
Wageningen CD Series MARIN Open water testen voor standaard wageningen C en D schroefseries
Safetrans
MARIN
gereedschap voor ontwerp en operatie van zware lading transporten

Schone schepen

Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Er worden verschillende opties onderzocht en gebouwd met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging. Verschillende alternatieve brandstoftoepassingen worden bekeken en getest, wat leidt tot commercialisering. Geluidreductie onder en boven water valt onder dit thema. En de ‘schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
Phase Transition MARIN Fase overgang van LNG bij sloshing impacts
Hybrid 111 TNO
Allewijnse
Hybride configuraties voor voortstuwings- en energiesystemen aan boord van schepen
Milieuprestaties zichtbaar TNO
NIOZ
Imares
Deltares
Methodiek voor bepaling integrale milieudruk van en schip, met focus op baggerprocessen
Ecodynamic Design Imares
Deltares
NIOZ
TNO
Methoden voor bepaling mileu effecten in ontwerpstadium
Scrubbers TNO Platform voor testen van scrubber performance in realistische condities
Luchtsmerings JIP MARIN
TU Delft
Inzicht in mechanismen van luchtsmering van schepen ter vermindering van scheepsweerstand
Save MARIN Verbeteren van prestaties binnenvaarschepen met retrofits

Winnen op zee

Winnen op Zee richt zich op technologische oplossingen om op zee energie en grondstoffen te winnen. De mondiale markt bedraagt enkele tientallen miljarden euro’s en groeit. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore en blinkt uit in operaties op de bodem van de zee en in winning van olie, gas en duurzame energie op zee. De concurrentie is relatief beperkt. In de aanleg en het beheer en onderhoud van windparken op zee is Nederland sterk.

Titel  Instituten   Korte Beschrijving
Wind Jack JIP MARIN
Deltares
Bepalen van zeebodemreactiekrachten op poten van jack-ups tijdens positioneren en vertrek
Offloading Operations JIP MARIN Monitoring van offloading operaties van Floating Production Units
Splashmonster MARIN Onderzoek naar golfbelastingen op complexe constructies in de splash zone en het bijbehorende dynamische gedrag van deze  constructies
WiFi JIP MARIN
ECN
Deltares
Impact van golven op offshore wind constructies
DISCO MARIN Predictie van de dynamica van het loskoppelen van FPSO’s van een turret buoy
Mona Risa MARIN Dynamica van verticale transportsystemen in diep water
VIM (Vortex Induced Motions) MARIN Predictie van vortex geinduceerde transverse bewegingen op offshore constructies met slanke lichamen
SALTO MARIN
TU Delft
Imares
Veilige oplossingen voor logistiek, transport en operaties in arctische gebieden
CFD2F TU Twente
TU Delft
CFD gereedschappen
Vertikaal Hydraulisch Transport TU Delft Hydraulisch transport van grondstof / water mengsels van grote diepte naar het zeewateroppervlak
Top Chain Corrosion TNO
Bluewater
Corrosie van kettingverbindingen in de offshore
Arctic welding TNO Lassen onder arctische condities
Shortcrest MARIN dynamisch respons van azimuth thrusters in extreme condities
Shares MARIN dynamisch respons van azimuth thrusters in extreme
Obelics Obelics Raamwerk voor lift en ballast operaties met extreme ladingen

TKI maritiem innovatiethema’s

Topsector Water: Maritieme Technologie

Binnen TopseLogoctor Water zijn 3 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) actief, TKI Maritiem, TKI Deltatechnologie en TKI watertechnologie. Via de topconsoritia’s werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan innovatie via zogenaamde Joint Industry Projects (JIP). De TKI’s spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda’s van de topsector Water.

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Die sterke positie is mogelijk door een veelzijdige maritieme industrie, een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en ontwikkeling van complexe maritieme systemen. Economische en maatschappelijke uitdagingen zijn gecombineerd in vier prioritaire innovatiethema’s, te weten:

Winnen op Zee richt zich op technologische oplossingen om op zee energie en grondstoffen te winnen. De mondiale markt bedraagt enkele tientallen miljarden euro’s en groeit. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore en blinkt uit in operaties op de bodem van de zee en in winning van olie, gas en duurzame energie op zee. De concurrentie is relatief beperkt. In de aanleg en het beheer en onderhoud van windparken op zee is Nederland sterk.

Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Er worden verschillende opties onderzocht en gebouwd met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging. Verschillende alternatieve brandstoftoepassingen worden bekeken en getest, wat leidt tot commercialisering. Geluidreductie onder en boven water valt onder dit thema. En de ‘schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

Slim & Veilig Varen draagt bij aan een betere toerusting van de schepen bij de vele verschillende taken op zee en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het waarborgen van de veiligheid. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren. Efficiënt en concurrerend bouwen van steeds slimmere schepen zal ook leiden tot versterking van de positie op de wereldmarkt.

Effectieve infrastructuur is nodig om het gehele proces vanaf de haven- aanloop tot de overslag aan de kade van schepen efficiënter te maken. De verkeersbegeleiding kan verkort worden door optimalisering van de aanlooptijd en door de haven en de systemen voor ladingafhandeling beter in te richten. Onderzoek naar veiligheid van operaties is noodzakelijk om bij innovaties het gewenste niveau te kunnen waarborgen. Havens worden in zee uitgebouwd waardoor stadshavens voor herontwikkeling op optimaal en duurzaam gebruik in aanmerking komen.

TKI Maritiem – Nederland: de maritieme Wereldtop

Veilig, duurzaam en economisch sterk

Binnen het Topconsortium Kennis & Innovatie Maritiem (TKI Maritiem) werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling samen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de maritieme sector. Nederland is hét maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste maritieme clusters van de wereld. En daarom de maritieme wereldtop. De positie van de Nederlandse maritieme sector is zeer sterk om de volgende redenen:

Mining-nodules-on-the-sea-floor

Het is onze ambitie deze kracht verder uit te bouwen, zodat Nederland niet alleen de Europese  top nastreeft, maar de maritieme wereldtop.