Innovation 07-12-2022
Energietransitie Foto ter illustratie

Impact van CO2 beprijzing op maritieme maakindustrie

Vorige week is er in Brussel overeenstemming bereikt over CO2 beprijzing voor de zeevaart. Zeeschepen moeten vanaf 2024 betalen voor de CO2 die zij uitstoten, dus voor het gebruik van fossiele brandstof. Alhoewel het de reders zijn die de directe gevolgen hiervan ondervinden, zal de maritieme maakindustrie ook de gevolgen ondervinden. Daarover hieronder meer. NMT is de afgelopen jaren in Brussel actief aan het lobbyen geweest om een aantal zaken aan de conceptvoorstellen te veranderen.

 

Wat is er besloten?

Vanaf 2024 moeten zeeschepen groter dan 5.000GT die een Europese haven aandoen betalen voor de uitstoot van CO2. Het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gaat dan ook gelden voor de zeevaart. Schepen die vanuit een Europese haven naar een Europese haven varen moeten voor 100% van hun uitstoot betalen, voor reizen van of naar Europa moet voor 50% van de uitstoot worden betaald.

 

Wat is de impact voor de maritieme maakindustrie?

De actuele prijs van een emissierecht is bijna 90 euro. Dit betekent dat voor het verstoken van een ton HFO/MDO op dit moment ongeveer 270 euro moet worden betaald. De business case voor het varen met duurzamere schepen krijgt hiermee een enorme stimulans. De terugverdientijd van energie-efficiëntie verhogende technologie wordt aanzienlijk korter en ook het varen op niet-fossiele brandstoffen wordt hierdoor gestimuleerd. Deze maatregel is dan ook een positieve stimulans voor de verduurzaming van de zeevaart en daarmee een mooie kans voor zowel toeleveranciers als werven.

 

Wat heeft NMT de afgelopen jaren gedaan?

NMT is vanaf de eerste voorstellen voorstander geweest van het EU ETS voor de zeevaart. Wel hebben wij na bestudering van de eerste voorstellen, samen met onze Europese collega’s van SEA Europe, een aantal aanpassingen voor ogen gehad. De belangrijkste aanpassing betrof de beschikbaarheid van de opbrengsten van de verkoop van de emissierechten voor de maritieme sector. Immers: reders moeten betalen voor de uitstoot en kunnen dit geld niet meer gebruik om te investeren in groenere schepen. Het is niet meer dan logisch dat de opbrengsten worden gebruikt voor de verduurzaming van de vloot. NMT heeft de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd in Brussel, onder andere met Europarlementariërs en de Europese Commissie, en in Den Haag. In het Europees Parlement vonden wij goed gehoor en is uiteindelijk het voorstel voor een zogenaamd ‘Ocean Fund’ aangenomen. Helaas is dit fonds voor de maritieme sector in de uiteindelijke overeenkomst tussen het Parlement, de Commissie en de lidstaten niet overeind gebleven. Wel worden er aanpassingen gedaan om het bestaande ‘Innovation Fund’ beter toegankelijk te maken voor de maritieme sector.

 

Hoe nu verder?

Een klein deel van de opbrengsten van het EU ETS komt via het zogenaamde ‘Innovation Fund’ beschikbaar voor verschillende sectoren, waaronder de maritieme. We moeten scherp zijn op de mogelijkheden die dit fonds biedt en de toegankelijkheid voor onze sector. Tegelijkertijd mogen lidstaten zelf beslissen hoe ze het ‘lidstaatdeel’ van de opbrengsten verdelen. Er zijn al signalen van een aantal landen die hun maritieme sector willen helpen verduurzamen. Uiteraard houdt NMT dit goed in de gaten en proberen wij ook de Nederlandse overheid zo ver te krijgen. Ook zullen wij ons laten horen wanneer het Europees gelijk speelveld door deze maatregelen in het geding komt.

 

Bron: NMT