Innovation 15-12-2022
NWO

40 miljoen voor onderzoek naar innovatieve technologie in 9 nieuwe perspectief-programma's

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech-apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden.

 

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en zij dragen bijna 12 miljoen euro bij uit eigen middelen. Met het budget kunnen 106 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

 

Ook maritiem gerelateerde thema’s hebben geleid tot 2 verschillende onderzoeksprogramma’s waarin innovaties zich richten op technische en natuurlijke oplossingen om ons te beschermen tegen overstromingen en toekomstbestendig sedimentbeheer voor het Waddengebied.

 

‘Samenwerking cruciaal’

‘Of het nu gaat om bescherming tegen water of de mobiliteit van de toekomst: we staan in Nederland voor grote uitdagingen, waarbij samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines, bedrijfsleven en maatschappij cruciaal is’, zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. ‘Perspectief brengt een grote verscheidenheid van partijen bijeen om in consortia te werken aan innovatieve technologie. Juist samen kunnen ze een flinke stap voorwaarts zetten richting oplossingen, dat is de kracht van Perspectief.’

 

Perspectief

Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

 

Weerbaar tegen watervloed

Future FRM Tech: Future Flood Risk Management Technologies for rivers and coasts

 

Een groot deel van Nederland kan overstromen. Zo liep in de zomer van 2021 Limburg nog onder water. Zeespiegelstijging en weersextremen als gevolg van klimaatverandering maken nieuwe technische en natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid en klimaatadaptatie noodzakelijk. Het programma Future FRM Tech ontwikkelt onder andere overstromingsbestendige landschappen voor rivieren en estuaria, en innovatieve technische oplossingen voor waterkeringen. Hierbij nemen de onderzoekers expliciet ook de juridische, economische en governance-aspecten mee die nodig zijn voor toepassing. Aan de hand van casestudies voor de Lek, de Geul en Zeeland vergaart het programma kennis voor succesvolle implementatie in de praktijk.

 

 

Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen

WadSED: Wadden Sea and Estuaries: system Dynamics and sediment management under climate change

 

In de voor Nederland belangrijke vaargeulen in de Waddenzee en de Westerschelde moet steeds intensiever worden gebaggerd. Daarnaast neemt de biodiversiteit van de wereldwijd belangrijke wetlands af. Getijplaten en kustmoerassen beschermen dijken nu nog tegen stormen, maar moeten snel genoeg kunnen blijven meegroeien. Sediment is de sleutel: waar en wanneer is er genoeg, te veel of onvoldoende zand en slib? WadSED vergelijkt de Waddenzee en de Westerschelde, bouwt nieuw gereedschap, en ontwerpt een nieuwe aanpak voor gezamenlijk beheer en beleid om te komen tot toekomstbestendig sedimentbeheer dat onze kusten gelijktijdig beschermt tegen een stijgende zeespiegel, afnemende biodiversiteit, en toenemende baggerkosten.

 

 

Lees het volledige artikel op de NWO website