Jaarverslag 2021

Nu we het derde jaar van de coronapandemie ingaan – een uitgangspunt dat normaliter is voorbehouden aan science fiction boeken – nemen wij de tijd om terug te blikken op 2021.

 

Net als 2020 werd ook 2021 beheerst door uitdagingen en onzekerheden rondom het
coronavirus. Voor de maritieme sector werd het daardoor niet gemakkelijker. Waar veel zakelijke dienstverleners relatief eenvoudig kunnen overstappen naar thuiswerkbeleid en online
meetings, is dat in de maritieme sector niet zo simpel. Een container-, offshore- of baggerschip
wordt (nog) niet vanaf de wal bestuurd, ook al hebben wij – als partner van SMASH! – er weer aan bijgedragen om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

Naast autonoom varen is vooral emissieloos varen hét thema van 2021 geweest en zal dit ook de komende jaren blijven. Als maritieme sector hebben we grootse plannen om Nederland als koploper in de maritieme energietransitie op de wereldkaart te zetten. Hiervoor hebben we in NML-verband de doelstelling van het Maritiem Masterplan afgelopen jaar verder uitgebreid naar 50 emissieloze schepen in 2030, geflankeerd door een aantal proeftuinen in de vorm van duurzame productieketens en een forse inspanning op het gebied van human capital om ook de workforce het been te kunnen laten bijtrekken voor de noodzakelijke know-how.

Om de financiering van de ontwikkeling en demonstratie van emissieloze technologieën rond
te krijgen, is een beroep gedaan op het Nationaal Groeifonds en op de overheid als launching
customer. Hierbij hebben wij in NML-verband uitstekend samengewerkt met de ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Defensie. Ondanks de complexe aanvraagprocedure en de hoge tijdsdruk zijn we erin geslaagd een overtuigend verhaal te presenteren. Hierin hebben we de strategische en economische waarde van de sector voor Nederland laten zien, alsmede de noodzaak internationaal voorop te lopen in de maritieme energietransitie.

Daarnaast heeft NML met de aangesloten leden een sleutelrol gespeeld in het tot stand komen
van diverse consortia. Met deze consortia zijn voorstellen ingediend voor de R&D subsidieregeling voor de mobiliteitssectoren. Deze regeling – ingegeven door de huidige pandemie – voorziet in steun voor R&D ten behoeve van bedrijven en kennisinstellingen, gekoppeld aan digitalisering en verduurzaming. Eind november werd bekend dat in totaal € 52,9 miljoen is toegekend aan maritieme innovatieprojecten. De laatste keer dat de maritieme sector qua financiële omvang een vergelijkbare subsidie in de wacht wist te slepen, was in 2007!

Ook hebben wij de transitie naar NML 3.0 voortgezet met een aantal belangrijke veranderingen
waardoor de organisatie wendbaarder en minder bureaucratisch moet worden. Dit betekent niet
alleen dat de bestuursstructuur werd herzien, maar ook dat het bureau een reorganisatie heeft
ondergaan om beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de sector. In het
kader van deze transitie zijn ook de visie, missie en strategische prioriteiten opnieuw gedefinieerd.

Ondanks – of misschien wel dankzij – alle veranderingen, uitdagingen en kansen die 2021
ons heeft gebracht, blijkt één conclusie duidelijker dan ooit: samen staan we sterk! En dat is waar NML zich elke dag voor inzet.

Download Jaarverslag 2021