Stichting Nederland Maritiem Land

Stichting Nederland Maritiem Land (NML) is de netwerkorganisatie van de maritieme sector en is in 1997 uit de markt ontstaan, in het verlengde van het toen nieuwe Nederlandse scheepvaartbeleid.

Het verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit onder meer in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie. Het beschikt over maritieme kennis en heeft een groot relatienetwerk. De organisatie wordt privaat gefinancierd en op project basis wordt getracht cofinanciering binnen te halen, dat volledig aan de projecten besteed zal worden. Individuele toonaangevende maritieme bedrijven en  brancheverenigingen dragen de structuur van NML en samen vormen ze een breed bestuur dat de gehele maritieme sector weerspiegeld.

Maritieme raad

NML bestuur

NML bureau

Rol – binnen de sector

 1. NML speelt een verbindende rol tussen deelsectoren en de maritieme sector als geheel. Samen met de branches stimuleren we de onderlinge samenwerking, ook met de overheid en de kennis- en onderwijsinstellingen. Deelnemende bedrijven voelen zich betrokken bij de maritieme sector als geheel. Samen vormen we een groot netwerk waarin alle stakeholders zijn verzameld. Samen welvarend!
 2. Veel initiatieven komen uit de brancheverenigingen. NML heeft een sterke overkoepelende regiefunctie, de uitvoering wordt zoveel mogelijk aan de branches en derden overgelaten.
 3. NML heeft in de loop der jaren een databank opgebouwd met informatie over de maritieme sector en blijft informatie verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen. Ontwikkelingen worden gesignaleerd en gerapporteerd, op eigen initiatief, dan wel op verzoek van de deelnemende partijen.
 4. Binnen de sector organiseert NML (netwerk)-activiteiten ter bevordering van de samenwerking, voor kennisdeling en –vergaring en voor het bevorderen van het imago van de sector als geheel.
 5. Naast de maritime leading firms zijn er heel veel maritieme MKB bedrijven. NML en de brancheverenigingen zorgen dat deze een integraal onderdeel zijn van de sector en zich ook als zodanig onderdeel voelen.

Rol – naar buiten toe

 1. NML zet zich in om de herkenbaarheid te vergroten van de Nederlandse maritieme sector als internationaal onderscheidende sector van maritieme bedrijven, waardoor niet alleen de internationale concurrentie positie verbeterd, maar de sector ook aantrekkelijk is voor nieuw talent.
 2. Nationaal zet NML zich in om het belang van de sector en de zorg voor een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat onder de aandacht te brengen van de politici en ambtenaren.
 3. In nauwe samenwerking met de brancheverenigingen en de bedrijven genereert de stichting publiciteit, o.m. door informatie beschikbaar te maken. Schriftelijk, maar ook via het verzorgen van lezingen en conferenties, het gebruik van internet en social media en persoonlijke contacten met politiek, ambtenaren en media.
 4. NML biedt toegevoegde waarde voor alle maritieme bedrijven door middel van de branding “Maritime by Holland” wat de sterkte van de sector uitstraalt. Het merk Maritime by Holland wordt gebruikt bij maritieme beurzen, alle externe publicaties, maar wordt ook door de maritieme bedrijven en brancheverenigingen zelf.
 5. NML is het centrale portaal voor de gehele maritieme sector en kan zowel internationaal als nationaal de politiek en media doorwijzen naar de juiste bedrijven en brancheverenigingen.
 6. Er is een goede aansluiting op het rijks en Europees beleid.

De NML leden zijn vertegenwoordigers van de 12 deelsectoren van de Nederlandse maritieme cluster. De deelsectoren zijn: binnenvaart, havens, marine, maritieme dienstverlening, maritieme kennisinstituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, jachtbouw / watersportindustrie en zeescheepvaart

Innovation

De Innovation Council draagt zorg voor het bundelen en uitvoeren van sectoractiviteiten op het gebied van kennis en innovatie en het bevorderen van de dynamiek van publiek-private samenwerking.

 • Voorzitter: Bas Buchner
 • Secretaris: Lotte Monhemius

Human Capital

De Human Capital Council verzorgt de inhoudelijke coördinatie van activiteiten met betrekking tot maritiem-technisch en nautisch onderwijs, alsmede het vormgeven van initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt. De activiteiten van de council worden goed afgestemd op de inspanningen in het kader van het bedrijfslevenbeleid.

Trade

De Trade Council stelt zich ten doel het bevorderen van gelijke concurrentievoorwaarden voor de maritieme sector, het gezamenlijk bewerken van markten. Tevens heeft zij een signaalfunctie bij knelpunten in internationale wet- en regelgeving.

 • Voorzitter: Sander Vergroesen
 • Secretaris: Joëlla Lucas

 

Laatste nieuws

Grondstoffen en energie zijn bepalend voor vestigingsklimaat

28.06.2022
Bekijk al het nieuws