TKI maritiem innovatiethema’s

Innovatie, TKI maritiem

Topsector Water: Maritieme Technologie

Binnen TopseLogoctor Water zijn 3 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) actief, TKI Maritiem, TKI Deltatechnologie en TKI watertechnologie. Via de topconsoritia’s werken overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan innovatie via zogenaamde Joint Industry Projects (JIP). De TKI’s spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda’s van de topsector Water.

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste en meest complete maritieme clusters ter wereld. Die sterke positie is mogelijk door een veelzijdige maritieme industrie, een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste binnenvaartvloot van Europa en grootste havencapaciteit van de wereld. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend op het gebied van offshore dienstverlening en ontwikkeling van complexe maritieme systemen. Economische en maatschappelijke uitdagingen zijn gecombineerd in vier prioritaire innovatiethema’s, te weten:

Winnen op Zee richt zich op technologische oplossingen om op zee energie en grondstoffen te winnen. De mondiale markt bedraagt enkele tientallen miljarden euro’s en groeit. Nederland heeft een sterke positie in de waterbouw, de scheepvaart en de offshore en blinkt uit in operaties op de bodem van de zee en in winning van olie, gas en duurzame energie op zee. De concurrentie is relatief beperkt. In de aanleg en het beheer en onderhoud van windparken op zee is Nederland sterk.

Schone Schepen worden met de toenemende maatschappelijke druk steeds belangrijker. Er worden verschillende opties onderzocht en gebouwd met betrekking tot brandstofbesparing, emissieverlaging en materiaalbezuiniging. Verschillende alternatieve brandstoftoepassingen worden bekeken en getest, wat leidt tot commercialisering. Geluidreductie onder en boven water valt onder dit thema. En de ‘schoon falen’ en ‘end-of-life’ aspecten mogen zeker niet vergeten worden.

Slim & Veilig Varen draagt bij aan een betere toerusting van de schepen bij de vele verschillende taken op zee en lagere kosten van bouw en exploitatie. Daarmee kunnen de bemanningsomvang en kosten van onderhoud en exploitatie sterk gereduceerd worden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het waarborgen van de veiligheid. Door het vergroten van de functionaliteit en inzetbaarheid van complexe schepen zal de wereldwijde concurrentiepositie van schepen in nichemarkten verbeteren. Efficiënt en concurrerend bouwen van steeds slimmere schepen zal ook leiden tot versterking van de positie op de wereldmarkt.

Effectieve infrastructuur is nodig om het gehele proces vanaf de haven- aanloop tot de overslag aan de kade van schepen efficiënter te maken. De verkeersbegeleiding kan verkort worden door optimalisering van de aanlooptijd en door de haven en de systemen voor ladingafhandeling beter in te richten. Onderzoek naar veiligheid van operaties is noodzakelijk om bij innovaties het gewenste niveau te kunnen waarborgen. Havens worden in zee uitgebouwd waardoor stadshavens voor herontwikkeling op optimaal en duurzaam gebruik in aanmerking komen.