Human Capital Council

De Human Capital Council is een inhoudelijk forum, waarin experts op de gebieden onderwijs en arbeidsmarkt elkaar ontmoeten. De samenstelling is gemêleerd: experts vanuit het onderwijsveld, brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk werken zij aan optimalisatie van instroom naar maritieme opleidingen. Jongeren worden gericht naar de maritieme sector verwezen en nadat de keuze is gemaakt voor een maritieme opleiding. Ook tijdens het volgen van maritiem onderwijs moeten de studenten bij de sector betrokken worden. Essentieel is het behoud van maritieme professionals, waarbij er op verstandige wijze moet worden gediscussieerd over onderlinge uitwisseling van arbeidskrachten tussen individuele deel sectoren.

Doelstellingen Human Capital Council

 

Lange termijn doelen

De Human Capital Council (HCC) houdt zich bezig met de instroom en het behoud van voldoende gekwalificeerde maritieme professionals voor de sector. En met alles wat daarbij komt kijken, van promotie van de sector tot duurzame inzetbaarheid. De HCC hanteert daarbij een onderscheid in projecten voor de thema’s kiezen, leren en werken. Oftewel hoe weten jongeren de sector te vinden, hoe zorgen wij dat jongeren en zij-instromers kiezen voor de maritieme sector. Vervolgens zorgen we voor goede maritieme (beroeps)opleidingen, waarbinnen onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Daarna kunnen zij aan het werk, met mooie carrière paden binnen de maritieme cluster, een maritieme loopbaan.

Drie centrale thema’s – Maritieme Strategie

De HCC-themastructuur is overgenomen in de Maritieme Strategie. Zo is er een kader gecreëerd waarin synergie en complementariteit van HC projecten duidelijk worden. 
Drie thema’s staan centraal:

  1. Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen voor de maritieme sector
  2. Opleidingsbeleid – leren in de maritieme sector
  3. Arbeidsmarktbeleid – werken in de maritieme sector

Arbeidsmarktcommunicatiebeleid – kiezen

Er is veel moeite gestoken in het creëren van draagvlak en het vinden van financiering voor het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor maritieme arbeidsmarktbranding. En met succes! In 2019 is de branchebrede arbeidsmarktstrategie ‘Maritime by……’ ontwikkeld. Verder zijn een online editor en bijbehorend werkboek ontwikkeld voor bedrijven en branches om off- en online aan de slag te gaan met de strategie en maritieme verhalen op te tekenen. Nu is het tijd om de maritieme verhalen te delen en de bekendheid van de sector te vergroten. Wat is jouw maritieme verhaal? En hoe kun je anderen daarmee inspireren? 

Opleidings- en arbeidsmarktbeleid leren en werken

De HCC ziet dat leren en werken steeds meer door elkaar gaan lopen en als communicerende vaten moeten worden gezien. Bedrijven zijn bezig producten en diensten aan te passen aan veranderende marktontwikke­lingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Bedrijven stellen daardoor steeds nieuwe eisen aan werknemers en zoeken naar meer flexibiliteit in hun personeelsbestand (vaste, tijdelijke en flexibele schillen).

Medewerkers stellen omgekeerd ook steeds nieuwe eisen aan bedrijven. Medewerkers willen zich graag voortdurend ontwikkelen en werken minder vaak voor slechts één of enkele werkgevers gedurende hun carrière. Bovendien is duurzame inzetbaarheid van werknemers een belangrijk issue voor bedrijven en werknemers. Kortom, de arbeidsmarkt verandert en dit stelt steeds nieuwe eisen aan werkgevers én werknemers.

Daarnaast geldt voor nieuwe instroom dat steeds meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk is. Flexibelere en modulaire opleidingsprogramma’s moeten zorg dragen voor een maritieme arbeidsmarkt die snel kan anticiperen op veranderingen binnen de sector. Ook zou het mooi zijn als we kunnen werken aan medewerkers die zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven werken; tegelijkertijd (hybride docent) of om en om.

Het Maritiem Leer- en Ontwikkelcentrum (MLO) is een sector breed platform voor het leren, ontwikkelen en mobiliteit in de maritieme cluster waarbinnen HR professionals vanuit diverse branches samenwerken. Dit wordt ondersteund met HR kring bijeenkomsten waar de MLO deelnemers elkaar regelmatig treffen. Binnen het MLO HR-kring is aandacht voor vacatures en personeelsuitwisseling, loopbaanperspectieven, inzicht trainingsaanbod/behoefte, coaching en worden HR thema’s besproken en ervaringen uitgewisseld. Er bestaat een kleine vast kern van deelnemers die ook regelmatig buiten de vergadering om contact hebben over HR vraagstukken. 

Arbeidsmarktmonitor

Om de arbeidsmarktontwikkelingen te monitoren, trends waar te nemen en toekomst voorspellingen te maken zijn er kengetallen nodig over de maritieme arbeidsmarkt. Deze zijn diverse jaren door middel van enquêtes opgehaald. Na een aantal verkenningen is het afgelopen jaar definitief gekozen door de HCC om waar mogelijk gebruik te maken van microdata voor de arbeidsmarktdata. Dit proces liep grotendeels parallel met de aanbesteding en overstap van het Ministerie van IenW waarbij het consortium voor de uitvoering van de maritieme monitor, haven- en binnenvaartmonitor (deels) gebruik moest gaan maken van microdata.

De HCC streeft ernaar om met de nieuwe arbeidsmarktmonitor een meerjarige aanpak te starten die op steun kan rekenen van betrokkenen, aansluit bij de overige monitors en duurzaam uitvoerbaar is. Deze vernieuwde maritieme arbeidsmarktmonitor zal een gedetailleerd inzicht bieden in opbouw, verloop, leeftijd en scholing van alle werkzame mensen in de sector. De arbeidsmarktmonitor is in november 2020 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met Nederland Maritiem Land, CBS en Ecorys.

Meer informatie / deelnemen

Bent u geïnteresseerd in een zetel in de Human Capital Council of meer informatie over activiteiten? Neem dan contact op met Nederland Maritiem Land via info@maritiemland.nl of tel. +31 (0)10 7470076.

Alle aangesloten leden bij NML kunnen zitting nemen in de Human Capital Council. Voor niet-leden van NML bestaat de mogelijkheid tot deelname voor een bedrag van € 7500,- per jaar. (op basis van instemming door de leden van de council).